PRIVACYVERKLARING

Dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook een wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Bewaartermijn
Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Dit termijn is 15 jaar.

Factuurgegevens
Een deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

. NAW-gegevens
. Geboortedatum en verzekerden nummer 
. Datum behandeling
. Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
. Kosten van de behandeling

Toegang
U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

U hebt het recht ten alle tijden uw eigen dossier in te zien.